Regulamin Serwisu Ajo.pl

Art. 1
PRZEDMIOT REGULAMINU
1. Przedmiot regulaminu stanowią warunki korzystania oraz funkcjonowania portalu internetowego Ajo.pl.
2. Regulamin określa:
a/ prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników portalu
b/ prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności lub jej wyłączenie podmiotu organizującego, zarządzającego i prowadzącego portal.
3. Podmiotem, o którym mowa w art. 1ust. 2b jest Administrator portalu.
4. Administratorem portalu jest Tro Media z siedzibą we Wrocławiu, NIP PL7532165627.

Art. 2
CHARAKTER I ZAKRES PORTALU
1. Portal internetowy Ajo.pl znajduje się pod adresem internetowym www.ajo.pl
2. Krąg Użytkowników portalu tworzy "wirtualną grupę przyjaciół", dla których portal stanowi formę służącą do:
a/ nawiązywania nowych kontaktów z innymi Użytkownikami portalu i ich podtrzymywania dzięki portalowi,
b/ wymiany informacji i wiedzy ogólnej jak również własnych komentarzy i poglądów tworzących swoistą bazę materiałów portalu Ajo.pl,
c/ korzystania z bazy materiałów, o której mowa w art. 2 ust. 2 pkt b.
d/ publikacji zdjęć, plików graficznych, itp.

Art. 3
REJESTRACJA W PORTALU
1. Dostęp do portalu jest bezpłatny.
2. W celu uzyskania dostępu do serwisu należy wstąpić do "wirtualnej grupy przyjaciół", którą tworzą dotychczas zarejestrowani Użytkownicy portalu.
3. Dla uzyskania statusu Użytkownika portalu wymaga się dokonania pełnej rejestracji nowego Użytkownika, której dokonuje się poprzez wypełnienie krótkiego kwestionariusza.
4. Kwestionariusz dostępny jest na stronach internetowych portalu.
5. Przy wypełnianiu kwestionariusza potencjalny Użytkownik podaje:
a/ obliagatoryjnie: login, hasło, datę urodzenia, województwo, płeć, aktywny adres poczty elektronicznej email.
b/ fakultatywnie: inne dane (numer telefonu, zainteresowania, inne dane)
6. Przerwanie procedury rejestracji jest możliwe w każdym czasie. Przerwanie jest równoznaczne z utratą wszelkich podanych do tej chwili danych.

Art. 4
1. Na skutek wypełnienia i zakończenia procesu rejestracji uzyskuje się status Użytkownika portalu.
2. Jednocześnie z chwilą zarejestrowania Użytkownik składa następujące oświadczenia, iż:
a/ po przeczytaniu i zapozaniu się z treścią niniejszego regulaminu akceptuje wszystkie jego postanowienia w całości,
b/ zgadza się na zbieranie i przetwarzanie przez portal Ajo.pl danych zawartych w kwestionariuszu w celu korzystania z usług serwisu,
c/ dane podane przy wypełnianiu kwestionariusza są prawdziwe i dotyczą osobiście jego osoby,
d/ zgadza się na przesyłanie na wskazane konto pocztowe wiadomości lub informacji handlowych wysyłanych bądż bezpośrednio przez Ajo.pl bądz też na zlecenie innych podmiotów.

Art. 5
1. Użytkownik posiadający konto na portalu może w każdej chwili:
a/ uzyskać wgląd do podanych danych,
b/ dokonać ich aktualizacji,
c/ lub je usunąć.
2. Jeśli Użytkownik usunie:
a/ dane obligatoryjne, to z chwilą ich usunięcia nie ma możliwości korzystania z portalu,
b/ dane fakultatywne, to z chwilą ich usunięcia nie ma on już możliwości korzystania z portalu w takim zakresie, w jakim usunięte dane gwarantowały mu dostęp.

Art. 6
1. Zarejestrowanie w portalu i uzyskanie statusu Użytkownika umożliwia dostęp do szeroko rozwiniętych usług, które świadczy i udostępnia Użytkownikom portal Ajo.pl
2. Do usług świadczonych przez portal Ajo.pl należą:
a/ możliwość nawiązania i utrzymywania kontaktów pomiędzy Użytkownikami,
b/ poszukiwania nowych Użytkowników za pomocą wyszukiwarki kontaktów,
c/ przedstawianie własnych opinii, poglądów czy komentarzy na forum dyskusyjnym lub czacie,
d/ zamieszczanie ogłoszeń,
e/ przesyłanie i odbieranie wiadomości od innych użytkowników.

Art.7
1. Poprzez zarejestrowanie Użytkownik zgadza się na to, że portal Ajo.pl będzie mógł przekazane mu dane osobowe wykorzystywać do celów statystycznych czy też marketingowych.
2. Raz wyrażona zgoda przy rejestracji obejmuje również prawo do przetwarzania tymi danymi w przyszłości przez następców prawnych obecnego Administratora.
3. Zgoda nie obejmuje jednakże możliwości przetwarzania podanych danych osobowych przez inne niż wymienione podmioty. Do tego wymagana jest odrębna zgoda wyrażona przez Użytkownika, którego te dane dotyczą.
4. Przez cały okres korzystania z portalu Użytkownik ma dostęp do swoich danych osobowych. Jeśli zaistnieje potrzeba to samodzielnie jest uprawniony do ich poprawienia czy uzupełnienia.
5. W przypadku szczególnej sytuacji Użytkownik może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych i żądać zaprzestania ich przetwarzania przez uprawnione podmioty.

Art. 8
1. Korzystając z usług świadczonych przez portal, użytkownik może zamieszczać na nim różnego rodzaju materiały. Z chwilą umieszczenia ich na portalu zgadza się na ich wykorzystywanie przez innych Użytkowników portalu.
2. Portal Ajo.pl jest uprawniony do korzystania i rozpowszechniania zamieszczanych przez Użytkowników materiałów na portalu. Uprawnienie to jest bezpłatne i przysługuje od chwili umieszczenia materiałów na portalu.
3. Uprawnienie powyższe obejmuje ponadto:
a/ prawo do kopiowania,
b/ prawo do publikowania,
c/ prawo do wykorzystania w inny sposób.
4. Uprawnienie to nie wygasa ani po rezygnacji ani usunięciu Użytkownika z serwisu. Pozostałe po nim i zamieszczone na portalu materiały są w dalszym ciągu do dyspozycji portalu.
5. Pozostali Użytkownicy portalu również uprawnieni są do korzystania z tych materiałów. Ich zakres korzystania ogranicza się tylko do użytku osobistego i na potrzeby własne; wykorzystanie tych materiałów w innym celu czy zakresie jest niedozwolone.

Art. 9
ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU
1. Użytkownik korzystający z usług świadczonych przez portal Ajo.pl zobowiązuje się czynić to w sposób odpowiadający:
a/ obowiązującym przepisom prawa,
b/ postanowieniom niniejszego regulaminu,
c/ zasadom współżycia społecznego,
d/ dobrym obyczajom.
2. Korzystając z usług portalu Użytkownik w ramach wskazanych powyżej uregulowań zobowiązuje się w szczególności:
a/ nie utrudniać ani zakłócać funkcjonowania portalu,
b/ nie korzystać z portalu w sposób, który byłby w jakikolwiek sposób uciążliwy dla pozostałych Użytkowników,
c/ podawać zawsze prawdziwe dane osobowe, a szczególności niedopuszczalne jest:
- kreowanie fikcyjnych Użytkowników dla innych celów,
- przekazywanie innym osobom nie swoich danych osobowych,
- nieuprawnione korzystanie z kont innych Użytkowników i dokonywanie w nich zmian,
- udostępnianie swojego konta do korzystania przez inne osoby.
d/ przestrzegać autorskich praw majątkowych jak również praw powstających z chwilą rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób,
e/ nie naruszać sfery prywatności innych użytkowników portalu, a w szczególności powstrzymać się od:
- gromadzenia,
- przetwarzania,
- rozpowszechniania
informacji dotyczących innych użytkowników, chyba że uzyskał wyraźną zgodę danego użytkownika.
f/ aktualizować dane osobowe w przypadku ich zmiany.
g/ na bieżąco zapoznawać się ze zmianami niniejszego regulaminu, ponieważ działanie i wyrządzone nim szkody wynikające z jego nieznajomości nie zwalnia Użytkownika z odpowiedzialności względem portalu i innych Użytkowników
3. W przypadku niedostosowania się do przepisów regulaminu zawartych w niniejszym artykule portal Ajo.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wywołane działaniem Użytkownika. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek niezgodność danych osobowych użytkownika, jeśli dobrowolnie udostępniał swoje kontom innym osobom.

Art. 10
ZAKAZY
1. Użytkownikowi nie wolno ani na stałe umieszczać w portalu lub też tylko za jego pośrednictwem przekazywać materiałów o treści niewłaściwej.
2. Materiał ma treść niewłaściwą, jeśli jest ona:
a/ niezgodna z aktualnie obowiązującym prawem oraz zasadami współżycia społecznego,
b/ wulgarna, obsceniczna i pornograficzna,
c/ uważana powszechnie za obraźliwą lub naruszającą dobra osobiste innych osób,
d/ skłaniająca inne osoby do popełnienia przestępstwa,
e/ pochwalające przemoc,
f/ potępiona moralnie.
3. Użytkownik nie ma prawa korzystać z cudzego wizerunku, zwłaszcza w sposób naruszający dobre obyczaje.
4. Użytkownik nie ma prawa wykorzystywać informacji, które uzyskał na temat innych osób za pośrednictwem portalu.
5. Użytkownikowi nie wolno rozsyłać ani unieszczać na serwisie niezamówionych informacji handlowych (spam).
6. Użytkownik zobowiązany jest powstrzymać się od umieszczania w portalu i rozpowszechniania za jego pośrednictwem:
a/ oprogramowania stanowiącego własność innych osób,
b/ oprogramowania posiadającego właściwość do:
- niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych,
- zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych,
- zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych.
c/ haseł, kodów lub innych skrótów, które umożliwiają nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemach komuterowych lub sieciach teleinformatycznych.

Art. 11
1. W przypadku wykrycia przez Administratora portalu niewłaściwych treści umieszczanych na portalu materiałów, które odpowiadają treściom wymienionym w art. 11 Administrator zastrzega sobie, iż jest uprawniony do ich redagowania, skrócenia bądż całkowitego ich usunięcia z portalu bez zgody Użytkownika.
2. Użytkonik zamieszczający treści niewłaściwe, których umieszczanie jest zabronione, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej w stosunku do Administratora portalu jak i innych osób.

Art. 12
Wszelkie opinie, komentarze czy uwagi zamieszczane na portalu, forach czy w czasie czatu pochodzą wyłącznie od Użytkowników i są ich własnymi. W żadnym wypadku nie powinny być identyfikowane z Administratorem portalu.

Art. 13
1. Wszystkie powyższe działania czy zachowania są niedopuszczalne. Niezastosowanie się do nich oznacza iż użytkownik przejmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność za dokonane lub zaniechane działania.
2. Portal Ajo.pl jest całkowicie zwolniony z odpowiedzialności i nieskuteczne ani bezpodstawne będą jakiekolwiek roszczenia czy żądania skierowane pod adresem Administratora portalu.

Art. 14
1. Administrator portalu jest uprawniony do zmiany lub usunięcia umieszczonych na portalu materiałów, które naruszają prawo oraz postanowienia niniejszego regulaminu.
2. Jeśli zabieg zmiany ani usunięcia poszczególnych materiałów nie jest skuteczny i wystarczający Administrator zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa do całkowitego usunięcia Użytkownika z portalu.
3. W przypadkach szczególnych Administrator może czasowo, a nawet całkowicie, zablokować Użytkownikowi dostęp do portalu.

Art. 15
WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Portal Ajo.pl ani jego Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za:
a/ treść i formę materiałów i informacji zamieszczanych na portalu przez Użytkowników
b/ wszelkie skutki wykorzystania materiałów i informacji przez Użytkowników lub inne osoby uzyskanych za pośrednictwem portalu.
c/ działania jakichkolwiek osób ani wykorzystanie przez nie danych Użytkowników portalu.
2. W przypadku opublikowania zdjęć osób trzecich przez użytkowników portalu, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za takie działanie. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na użytkowniku, który bez zgody tej osoby umieścił jej zdjęcie lub inne dane w portalu Ajo.pl

Art. 16
Administrator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia jak najwyższej jakości i standardów świadczonych przez portal Ajo.pl usług. Zachowując należytą staranność nie ponosi jednocześnie odpowiedzialności za jakiekolwiek potencjalne zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu portalu, jeśli zakłócenia te są wynikiem siły wyższej, awarii sprzętów lub ingerencją użytkowników.

Art. 17
1. Administrator zastrzega sobie możliwość dokonywania prac ulepszających i usprawniających działanie portalu Ajo.pl.
2. W związku z czynnościami zmierzająymi do ulepszenia bądż usprawnienia działania mogą pojawić się chwilowe/czasowe utrudnienia w korzystaniu z portalu, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkowników, ponieważ są one dokonywane z myślą o Użytkownikach.
3. Jakiekolwiek czynności usprawniające podejmowane będą w godzinach najmniejszego zainteresowanie portalem. Czasowe utrudnienia i przewidywalny okres ich trwania będą podane do wiadomości użytkownika.

Art. 18
PRZEPISY KOŃCOWE
1. Regulamin niniejszy jest dostępny na stronie portalu www.ajo.pl w zakładce "Regulamin".
2. Postanowienia regulaminu mogą być jednostronnie zmienione przez Administratora w każdym czasie. Administrator nie musi uzasadniać przyczyny zmiany regulaminu.
3. O każdorazowej zmianie regulaminu Administrator powiadomi zarejestrowanych Użytkowników za pomocą krótkiej informacji na stronie głównej portalu. Jednocześnie ze zmianą udostępni użytkownikm nowy ujednolicony tekst regulaminu w celu zapoznania się z nim.
4. Po zapoznaniu się z regulaminem po zmianach Użytkownik musi zaakceptować aktualną wersję regulaminu celem dalszej możliwości korzystania z portalu.
5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą umieszczenia go na stronie internetowej portalu. W przypadku zmiany regulaminu wchodzi on w życie z chwilą zamieszczenia jego ujednoliconej wersji w miejsce poprzednio obowiązującego regulaminu na stronie portalu.
6. Zmiana lub unieważnienie jakiegokolwiek postanowienia regulaminu na skutek prawomocnego orzeczenia sądu, nie wpływa na pozostałe postanowienia, które pozostają nadal w mocy i wiążą strony w dalszym ciągu.
AJO.pl | INDATA Software Limited Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.Polityka prywatności Regulamin FAQ Reklama Współpraca Kontakt
login
hasło
|
Nie masz profilu? - zarejestruj się i zacznij w pełni korzystać z sieci!